SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketenagaan dalam penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenagaan pembinaanpendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.

RINCIAN TUGAS

  1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
  2. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.
  3. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.
  4. Penyusunan dan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.
  5. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.
  6. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.
  7. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
  8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.